Hem Gert Lindkvist
Galleri ExpressionismGalleri ImpressionismGalleri LandskapsmåleriCurriculum VitaeKontakt och Information
 

    Free Counters // Counting since December 2005 //

Skriv gärna i min gästbok < || > Please sign my Guestbook

  Skriv gärna i min gästbok

Lyssna Listen på "Fly Off" av Joakim Söderberg under tiden du läser och tittar.

Välkomna till min ateljé på Gammelgården, MAXIS:s parkering.
Ring gärna innan för det kan tänkas att jag är tillfälligt på rymmen - 070 5602191. Foton på nya tavlor har lagts in i gallerierna Expressionism 2 o 3 bilderna 187-231 10 maj 2010
/Gert

Brasklapp från webmaster: Färgen på tavlorna är inte i alla fall till 100 % överenstämmande med de verkliga nyanserna och tonerna. Att få en sådan fullständig återgivning har visat sig nästintill omöjligt. Med hopp om förståelse. BAR // Reservation from webmaster: The colors on the paintings do not in all cases correspond 100 % with actual shade and hue. In the hope of understanding. BAR

Välkommen till konsten hos Gert Lindkvist.

Jag är född 1942 i Kullåkra, Blekinge. Två års konstskola i Simrishamn, Österlen i måleri, grafik, skulptur, keramik, färglära, konsthistoria. Lärare: Kjell Åström, Börje Lindberg, Johan Thunell, Thomas Millroth m fl. Mina första expressionistiska målningar gjorde jag 1966, sedan Karl casino har detta legat lite vid sidan om medan jag målat mestadels naturmåleri och landskapsmåleri. Jag målar gärna i miljön vid havet med dess lugna temperament samtidigt som det kan växla till hårt väder som i sej är fascinerande. Denna växling gör att jag går över till expressionistiskt måleri där jag med de starka färgerna kan uttrycka känslan i denna växlingen, samtidigt som jag måste styra färgernas inbördes verkan mot varandra utan att rörelsen stannar upp. Denna rörelse inom mej kan ligga kvar några dagar eller veckor. Under den tiden målar jag expressionistiskt tills att lugnet åter infinner sej hos mej, då målar jag mitt friluftsmåleri igen tills nästa växling infinner sej. Så här håller det på i mitt målarliv, som jag ägnat mej åt på heltid de sista nio åren. När det gäller färgerna i mitt expressionistiska måleri måste (tycker jag) de mötas på ett sätt att det blir en oändlig vandring för våra ögon utan att någonstans tvärstanna. Vet inte om jag lyckats i dina ögon, men så målar jag. ”Titlar” på denna typ av måleri är ett olyckligt kapitel. Jag vill ju att betraktaren ska avgöra vad som för honom eller henne är rätt, så därför vägleder jag endast med den plats som min inspiration befinner sig när jag målar just denna bilden. Låt aldrig en titel vilseleda dej, utan det du tycker dej se, så se det, känn dej fri att själv avgöra det. Här skulle jag kunna lägga ett akademiskt resonemang, men det är inte det som är meningen med mitt måleri......... det är du och ingen annan som bestämmer vad som för dej är riktigt........... se dej om och känn. I mitt landskapsmåleri har jag på senare år tagit med människorna som lever vid våra kuster. Jag försöker skapa en känsla för de tankar och hårda liv som kustmänniskor både förr och nu utsätts för. Har ofta de svarta skutorna med i mina bilder, detta är en följd av att jag är uppväxt vid en skuthamn i Blekinge (Järnavik) där vi som små lekte både på och vid skutorna med dess sjömän och kvinnor. Troligtvis var det där mitt sinne vaknade för hur människorna kände för väder och vind, som var viktigt för dom när de skulle ut på långresor. Männen seglade iväg, ofta i långa tider, medan kvinnorna tog hand om hem och barn med en ständig oro för hur det går för sina män på havet. Har själv seglat som trålfiskare en tid och vet hur det känns för kustfolket när vädret växlar från lugnt till hårt och från hårt till lugnt. Det är Mr Green denna känsla jag i någon mån försöker uttrycka. Med all respekt för hur de hade det förr i tiden har jag klätt kvinnorna i färggranna kläder, det är dom värda. Har haft ett 70-tal utställningar på gallerier och konstföreningar. Urval orter: Konstlängan, Karlshamn. Galleri Tobisborg, Simrishamn. Älvsjömässan, Stockholm. Galleri ´93, Karlskrona. Mor Oliviagården, Ronneby. Riksorganisationen Våra Gårdar. Internationella Vår- och Höstsalongerna på Haga i Stockholm år 2000-2001.

Welcome to the Art of Gert Lindkvist.

Born 1942 in Kullåkra, Blekinge. Two year Art School in Simrishamn, Österlen, in painting, graphics, sculpture, ceramics, chromatics and art-history. Teachers: Kjell Åström, Börje Lindberg, Johan Thunell, Thomas Millroth and others. I made my first expressionistic paintings in 1966, since then has this been lying a little bit aside while I mostly have been painting landscape- and naturalistic paintings. I like to paint in the settings by the sea with its calm temperament, while at the same it can change to hard weather, which by itself is fascinating. This change makes that I shift gears to expressionistic painting in which I can express (with the help of strong colours) the feeling of this change, while I simultaneously have to direct the colors reciprocal effect towards eachother without making the movement to stop. This movement within me can remain a couple of days or even weeks. In the meantime I paint expressionistic until the calm once again presents itself in me, then I paint my landscape-painting again until next change appear. I go on like this in my painting-life, which I have devoted myself to for the last ten years or so. When it comes to the colours in my expressionistic painting I think they have to meet in such a way that the ecperience in itself becomes an infinite wandering for our eyes, without ever having to stop dead (the wandering). I don't know if I have succeeded in your eyes, but that is the way I paint. "Titles" on this type of paintings is an unhappy chapter. You know, I want the spectator to decide what is right for him or her, that's why I'm guiding only with the place where my inspiration is when I paint precisely this painting. Don't ever allow a title to misguide you, but what you think you see, see it, make yourself free to decide for yourself. Here I could initiate an academic reasoning or debate, but that is not the point with my paintings......... it is you and nobody else that decide what is right for you........... look around and feel. In later years within my landscape painting I have included the people that live at our shores. I try to create a feeling for the thoughts and hardships that coast-people formerly and nowadays are exposed to. Often I bring the black boats to my paintings, and this is a result of my upbringing in a small boat-harbour in Blekinge (Järnavik) where we as children played both on and by the boats with their seamen och women. Most likely it was there my mind awakened for how the people felt for weather and wind, which were important for them when they were departing for long journeys. The men departed, often for long periods, while the women took care of home and children, carrying a constant worry for their husbands at sea. I have myself sailed as trawl-fisherman for a while and know how it feels for the coast-people when the weather is changing from calm to hard weather and from hard to calm weather. It is this feeling, to some extent, I try to express. With all respect for how the people had it in former times, I have dressed the women in colourful clothes: I think they are worth it. I have had around 70 exhibitions in galleries and Art Associations. Choice of places: Konstlängan, Karlshamn. Gallery Tobisborg, Simrishamn. Mass of Älvsjö, Stockholm. Gallery ´93, Karlskrona. Mother Olivia-farm, Ronneby. National Organisation Our Farms. International Spring- and Autumn-exhibitions on Haga in Stockholm year 2000-2001.

 

© Copyright Gert Lindkvist 2005-2010 gert.art(a)ektv.nu Bilderna på sajten får ej användas i kommersiellt syfte utan skriftligt godkännande från konstnären. © All Rights Reserved Gert Lindkvist The images on this site are the exclusive property of the artist, and may not be commercially used without prior written consent from the artist.

© Design BAR Bo Anders Roth nov-dec 2005 boanroth(a)telia.com Senast uppdaterad 100510¤¤¤ Last reviewed May 10 2010

 

 

eXTReMe Tracker

Gert Lindkvist växlar mellan att måla expressionistiskt och impressionistiskt, och här kunde en förklaring av termerna vara på sin plats // Gert Lindkvist alternates between expressionism and impressionism in his paintings; an explanation of the terms may well be called for.

Läs mer
Read more

Today's Birthday


This Day in History