Hem Gert Lindkvist
Galleri ExpressionismGalleri ImpressionismGalleri LandskapsmåleriCurriculum VitaeKontakt och Information

 

Om konstnären och målaren
Gert Lindkvist

Om man betraktade livet som ett lån, skulle man kanske bli mindre krävande. Vi äger egentligen ingenting; allting flödar genom oss ... // If one considered life as a simple loan, one would perhaps be less exacting. We possess actually nothing; everything goes through us ... - Eugene Delacroix Citat // Quote

Gert Lindkvist

Född i Kullåkra i Blekinge.

Började måla på 60-talet som autodidakt, gick sedan kurser för olika konstnärer på 70-talet. Gick två år på konstskola i Simrishamn på Österlen (1993-1995) på heltid, innefattande måleri, grafik, skulptur, keramik, färglära, foto och konsthistoria.

Har ägnat mej åt konst på heltid sedan 1993.

Har gjort studieresor till bl a Sierra Nevada i Spanien, Paris och Giverny i Frankrike. Har sedan 60-talet varit i de flesta länder i Europa med skissblock i fickan.

Har haft ett 70-tal utställningar, separata och samlingsutställningar. Urval senare tid: Konstlängan i Karlshamn, Galleri 93 i Karlskrona, Mor Oliviagården i Ronneby, Galleri Tobisborg i Simrishamn, Galleri Nobö på Älvsjömässan, Riksorganisationen Våra Gårdar, Galleri Mona-Lisa i Helsingborg, Galleri Stationen i Mölle, Internationella Vår- och Höstsalonger på Haga i Stockholm, Svenska Konstnärsförbundet Sommargalleri KullaKonst i Krapperup, Konstrummet i Stockholm, Konsthallen i Karlshamn. Ett antal Konstföreningar. Jurybedömd utställning Väsby Konsthall.

Representerad bl a M.A.S i Malmö, Hemocue i Ängelholm, Klitterbyn i Ängelholm, F5 i Ljungbyhed, Ystad Spa-Konferenshotell, Lions i Klippan, Åhlens huvudkontor i Stockholm, Allers förlag i Helsingborg.

Utsmyckning Ängelholms Kommun: "Sockerlinjen" (sju stycken betongfundament utställda på 67 meters sträcka, 250 kvm målad yta i additiva färger – violett och gult. Dessa betongfundament utgör som helhet ett konstverk). Offentligt uppdrag åt Ronneby Kommun. Skulptur svart diabas och mässing.

Är representerad privat i Danmark, Schweiz, Österrike, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och USA, Holland.

Har också varit lärare på olika målarkurser. Arrangerar varje sommar en veckas målarträff med Tjärömålarna som startade 1980 med ca 25 deltagare, någonstans i Blekinge, Gotland och Bornholm.

Har min ateljé på Gamlegården på Stora Brännborns parkering i Ängelholm.

Är medlem i Fria Konstnärers Gille (FKG).

 

Gert Lindkvist

Gert Lindkvist

Gert Lindkvist

 

 

About the Artist and Painter
Gert Lindkvist

Gert Lindkvist

Born at Kullåkra in Blekinge.

I began painting in the 60-ies as an autodidact, then went through some courses for different artists in the 70-ies. Between 1993 and 1995 I studied full-time at the Art Academy of Simrishamn in Österlen. There I participated in painting-, grafics-, ceramics-, chromatics-, photo- and art-history courses.

I have devoted myself full-time to art since 1993.

I have been travelling extensively, for instance to Sierra Nevada, Spain, to Paris and Giverney in France. I have since the 60-ies been in most European countries with the sketchpad in my pocket.

I have had about 70 exhibitions, both personal- and group/participation-exhibitions. Choices later time: Konstlängan in Karlshamn, Galleri 93 in Karlskrona, Mother Olivia-farm in Ronneby Gallery Tobisborg in Simrishamn, Gallery Nobö on Älvsjö-mass, National Organisation Our Farms, Gallery Mona-Lisa in Helsingborg, Gallery Station in Mölle, International Spring- and Autumn-exhibitions on Haga in Stockholm, Swedish Artist Federation Summergallery KullaArt in Krapperup, The Art Room in Stockholm, The Art Hall of Karlshamn Some Art Associations Jury evalutated exhibition in Väsby Art Gallery

Represented amongst others in MAS, Malmö Hemocue in Ängelholm, The Dune Village in Ängelholm, F5 in Ljungbyhed, Ystad Spa-Conferencehotel, Lions in Klippan, Head Office of Åhléns in Stockholm, The Allers Company in Helsingborg,

Adornment City of Ängelholm: "Sugarline" (seven pieces of concrete foundations exhibited on a 67 meter stretch of road, 250 cm painted surface in additive colours – violet and yellow. These concrete-foundations constitute as an entirety a piece of Art. Public commission for The City of Ronneby. Sculpture black diabase and brass.

I am represented privately in Denmark, Switxerland, Austria, Spain, France, Germany, Italy, USA and Holland

I have also been teaching in different painting-courses. Every summer I arrange one week painters-meeting with the Tjärö-painters, which began 1980 with about 25 participants, somewhere in Blekinge, Gotland and Bornholm.

I have my studio in Gamlegården on the parkinglot of Brännborns in Ängelholm

I am a member of Free Artists Banquet (FKG)

 

Gert Lindkvist

Gert Lindkvist

Gert Lindkvist

Välkommen till konsten hos Gert Lindkvist.

Jag är född 1942 i Kullåkra, Blekinge. Två års konstskola i Simrishamn, Österlen i måleri, grafik, skulptur, keramik, färglära, konsthistoria. Lärare: Kjell Åström, Börje Lindberg, Johan Thunell, Thomas Millroth m fl. Mina första expressionistiska målningar gjorde jag 1966, sedan har detta legat lite vid sidan om medan jag målat mestadels naturmåleri och landskapsmåleri. Jag målar gärna i miljön vid havet med dess lugna temperament samtidigt som det kan växla till hårt väder som i sej är fascinerande. Denna växling gör att jag går över till expressionistiskt måleri där jag med de starka färgerna kan uttrycka känslan i denna växlingen, samtidigt som jag måste styra färgernas inbördes verkan mot varandra utan att rörelsen stannar upp. Denna rörelse inom mej kan ligga kvar några dagar eller veckor. Under den tiden målar jag expressionistiskt tills att lugnet åter infinner sej hos mej, då målar jag mitt friluftsmåleri igen tills nästa växling infinner sej. Så här håller det på i mitt målarliv, som jag ägnat mej åt på heltid de sista nio åren. När det gäller färgerna i mitt expressionistiska måleri måste (tycker jag) de mötas på ett sätt att det blir en oändlig vandring för våra ögon utan att någonstans tvärstanna. Vet inte om jag lyckats i dina ögon, men så målar jag. ”Titlar” på denna typ av måleri är ett olyckligt kapitel. Jag vill ju att betraktaren ska avgöra vad som för honom eller henne är rätt, så därför vägleder jag endast med den plats som min inspiration befinner sig när jag målar just denna bilden. Låt aldrig en titel vilseleda dej, utan det du tycker dej se, så se det, känn dej fri att själv avgöra det. Här skulle jag kunna lägga ett akademiskt resonemang, men det är inte det som är meningen med mitt måleri......... det är du och ingen annan som bestämmer vad som för dej är riktigt........... se dej om och känn. I mitt landskapsmåleri har jag på senare år tagit med människorna som lever vid våra kuster. Jag försöker skapa en känsla för de tankar och hårda liv som kustmänniskor både förr och nu utsätts för. Har ofta de svarta skutorna med i mina bilder, detta är en följd av att jag är uppväxt vid en skuthamn i Blekinge (Järnavik) där vi som små lekte både på och vid skutorna med dess sjömän och kvinnor. Troligtvis var det där mitt sinne vaknade för hur människorna kände för väder och vind, som var viktigt för dom när de skulle ut på långresor. Männen seglade iväg, ofta i långa tider, medan kvinnorna tog hand om hem och barn med en ständig oro för hur det går för sina män på havet. Har själv seglat som trålfiskare en tid och vet hur det känns för kustfolket när vädret växlar från lugnt till hårt och från hårt till lugnt. Det är denna känsla jag i någon mån försöker uttrycka. Med all respekt för hur de hade det förr i tiden har jag klätt kvinnorna i färggranna kläder, det är dom värda. Har haft ett 70-tal utställningar på gallerier och konstföreningar. Urval orter: Konstlängan, Karlshamn. Galleri Tobisborg, Simrishamn. Älvsjömässan, Stockholm. Galleri ´93, Karlskrona. Mor Oliviagården, Ronneby. Riksorganisationen Våra Gårdar. Internationella Vår- och Höstsalongerna på Haga i Stockholm år 2000-2001.

Welcome to the Art of Gert Lindkvist.

Born 1942 in Kullåkra, Blekinge. Two year Art School in Simrishamn, Österlen, in painting, graphics, sculpture, ceramics, chromatics and art-history. Teachers: Kjell Åström, Börje Lindberg, Johan Thunell, Thomas Millroth and others. I made my first expressionistic paintings in 1966, since then has this been lying a little bit aside while I mostly have been painting landscape- and naturalistic paintings. I like to paint in the settings by the sea with its calm temperament, while at the same it can change to hard weather, which by itself is fascinating. This change makes that I shift gears to expressionistic painting in which I can express (with the help of strong colours) the feeling of this change, while I simultaneously have to direct the colors reciprocal effect towards eachother without making the movement to stop. This movement within me can remain a couple of days or even weeks. In the meantime I paint expressionistic until the calm once again presents itself in me, then I paint my landscape-painting again until next change appear. I go on like this in my painting-life, which I have devoted myself to for the last ten years or so. When it comes to the colours in my expressionistic painting I think they have to meet in such a way that the ecperience in itself becomes an infinite wandering for our eyes, without ever having to stop dead (the wandering). I don't know if I have succeeded in your eyes, but that is the way I paint. "Titles" on this type of paintings is an unhappy chapter. You know, I want the spectator to decide what is right for him or her, that's why I'm guiding only with the place where my inspiration is when I paint precisely this painting. Don't ever allow a title to misguide you, but what you think you see, see it, make yourself free to decide for yourself. Here I could initiate an academic reasoning or debate, but that is not the point with my paintings......... it is you and nobody else that decide what is right for you........... look around and feel. In later years within my landscape painting I have included the people that live at our shores. I try to create a feeling for the thoughts and hardships that coast-people formerly and nowadays are exposed to. Often I bring the black boats to my paintings, and this is a result of my upbringing in a small boat-harbour in Blekinge (Järnavik) where we as children played both on and by the boats with their seamen och women. Most likely it was there my mind awakened for how the people felt for weather and wind, which were important for them when they were departing for long journeys. The men departed, often for long periods, while the women took care of home and children, carrying a constant worry for their husbands at sea. I have myself sailed as trawl-fisherman for a while and know how it feels for the coast-people when the weather is changing from calm to hard weather and from hard to calm weather. It is this feeling, to some extent, I try to express. With all respect for how the people had it in former times, I have dressed the women in colourful clothes: I think they are worth it. I have had around 70 exhibitions in galleries and Art Associations. Choice of places: Konstlängan, Karlshamn. Gallery Tobisborg, Simrishamn. Mass of Älvsjö, Stockholm. Gallery ´93, Karlskrona. Mother Olivia-farm, Ronneby. National Organisation Our Farms. International Spring- and Autumn-exhibitions on Haga in Stockholm year 2000-2001.


© Hem :: Home - Alla rättigheter förbehållna Gert Lindkvist 2005-2010